Thi Thiên 79:9

Thi Thiên 79:9 KTHD

Xin ra tay phù hộ, lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng con! Xin giúp chúng con vì Danh vinh quang Chúa. Vì Danh cao cả của Ngài, xin giải cứu, tẩy sạch tội lỗi chúng con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ