Thi Thiên 79:8

Thi Thiên 79:8 KTHD

Xin Chúa đừng quy tội tổ phụ cho chúng con! Xin mau mau mở lòng thương xót, vì chúng con đã tàn mạt tận bùn đen.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ