Thi Thiên 79:7

Thi Thiên 79:7 KTHD

Vì họ đã cắn nuốt nhà Gia-cốp, khiến đất đai trở nên hoang tàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ