Thi Thiên 79:6

Thi Thiên 79:6 KTHD

Xin đổ thịnh nộ trên các dân khước từ tìm biết Ngài— trên các vương quốc không kêu cầu Danh Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ