Thi Thiên 79:5

Thi Thiên 79:5 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, đến bao giờ Chúa nguôi cơn giận? Mãi mãi sao? Đến bao giờ lửa ghen tức của Chúa mới tàn?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ