Thi Thiên 79:4

Thi Thiên 79:4 KTHD

Các nước lân bang đã nhạo cười, các dân tộc mỉa mai, chế nhạo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ