Thi Thiên 79:3

Thi Thiên 79:3 KTHD

Máu đổ như nước tưới Giê-ru-sa-lem; không còn ai mai táng xác người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ