Thi Thiên 79:2

Thi Thiên 79:2 KTHD

Họ bỏ thây đầy tớ Chúa làm thức ăn cho chim trời. Xác những người tin kính Ngài trở thành thức ăn cho thú rừng cắn nuốt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ