Thi Thiên 79:13

Thi Thiên 79:13 KTHD

Khi ấy, dân của Chúa, bầy chiên trong đồng cỏ Ngài, sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi, chúng con sẽ chúc tụng Ngài đời đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ