Thi Thiên 79:12

Thi Thiên 79:12 KTHD

Xin báo trả gấp bảy lần cho người thù nghịch vì họ dám thách thức Ngài, lạy Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ