Thi Thiên 79:10

Thi Thiên 79:10 KTHD

Sao Chúa để các dân kia chế nhạo: “Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?” Ngay trước mắt chúng tôi, nguyện các nước được biết sự báo thù máu vô tội của các đầy tớ Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ