Thi Thiên 79:1

Thi Thiên 79:1 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, các dân ngoại đã chiếm cơ nghiệp Chúa. Họ làm cho Đền Thờ Chúa ra hoen ố, và biến Giê-ru-sa-lem thành nơi đổ nát điêu tàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ