Thi Thiên 61:5

Thi Thiên 61:5 KTHD

Vì Ngài nghe con cầu khẩn, lạy Đức Chúa Trời. Chúa cho con chung cơ nghiệp với người kính sợ Danh Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ