Thi Thiên 48:9

Thi Thiên 48:9 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, trong Đền Thờ Ngài, chúng con suy niệm về tình thương không dời đổi của Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ