Thi Thiên 48:6

Thi Thiên 48:6 KTHD

Tại đó, chúng run rẩy rụng rời, đau đớn như đàn bà sắp sinh nở.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ