Thi Thiên 48:5

Thi Thiên 48:5 KTHD

Nhưng họ sửng sốt, đứng nhìn, rồi khiếp sợ bỏ chạy
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ