Thi Thiên 48:4

Thi Thiên 48:4 KTHD

Kìa, các vua liên minh họp lại, cùng kéo quân tiến đánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ