Thi Thiên 48:3

Thi Thiên 48:3 KTHD

Chính Đức Chúa Trời ngự trong các thành lũy, Ngài chính là tường thành kiên cố.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ