Thi Thiên 48:14

Thi Thiên 48:14 KTHD

Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi mãi mãi, Ngài lãnh đạo chúng tôi cho đến cuối cùng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ