Thi Thiên 48:12

Thi Thiên 48:12 KTHD

Hãy đi đến và dạo quanh Si-ôn. Hãy đếm các ngọn tháp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ