Thi Thiên 48:11

Thi Thiên 48:11 KTHD

Núi Si-ôn, hãy hớn hở. Thôn làng Giu-đa, hãy vui mừng vì sự công bằng của Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ