Thi Thiên 48:1

Thi Thiên 48:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu thật vĩ đại, đáng tôn đáng kính, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, là nơi trên đỉnh núi thánh!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ