Thi Thiên 45:9

Thi Thiên 45:9 KTHD

Các công chúa đứng trong hàng tôn quý. Hoàng hậu đứng bên phải vua, trang sức bằng vàng từ vùng Ô-phia!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ