Thi Thiên 45:7

Thi Thiên 45:7 KTHD

Vua yêu chuộng công bằng, ghét gian ác. Vì thế Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của vua đã cất nhắc vua, xức dầu hân hoan cho vua nhiều hơn các vua khác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ