Thi Thiên 45:6

Thi Thiên 45:6 KTHD

Lạy Chúa, ngôi nước vua bền vững đời đời, công chính là quyền trượng nước vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ