Thi Thiên 45:5

Thi Thiên 45:5 KTHD

Mũi tên vua nhọn bén, hãy xuyên vào tim các vua quân nghịch, các dân tộc nghịch thù hãy ngã rạp dưới chân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ