Thi Thiên 45:2

Thi Thiên 45:2 KTHD

Vua là người cao quý nhất, môi miệng đầy ân huệ đượm nhuần; Đức Chúa Trời ban phước cho người mãi mãi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ