Thi Thiên 45:16

Thi Thiên 45:16 KTHD

Các hoàng nam thay thế các tổ phụ. Được phong vương cai trị khắp đất nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ