Thi Thiên 45:15

Thi Thiên 45:15 KTHD

Đoàn mỹ nữ vào cung điện hân hoan và khoái lạc!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ