Thi Thiên 45:12

Thi Thiên 45:12 KTHD

Quý nương Ty-rơ sẽ cung hiến lễ vật cho con. Người quyền quý sẽ đến cầu cạnh ân huệ nơi con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ