Thi Thiên 44:9

Thi Thiên 44:9 KTHD

Nhưng ngày nay Chúa khước từ, và hạ nhục chúng con, không còn ra trận với quân đội chúng con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ