Thi Thiên 44:7

Thi Thiên 44:7 KTHD

Nhưng Chúa giúp chúng con đánh bại kẻ thù, bọn ghét con phải cúi đầu nhục nhã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ