Thi Thiên 44:6

Thi Thiên 44:6 KTHD

Con không ỷ lại nơi cung đồng, tên sắt, lưỡi gươm con cũng không chiến thắng được ai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ