Thi Thiên 44:5

Thi Thiên 44:5 KTHD

Nhờ sức Chúa chúng con đẩy lui quân địch xâm lăng. Nhân danh Chúa, chúng con chà đạp người chống nghịch.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ