Thi Thiên 44:3

Thi Thiên 44:3 KTHD

Họ không nhờ gươm chiếm đất, thắng trận không do sức mạnh của bàn tay. Nhưng họ chỉ nhờ tay Chúa, nhờ cánh tay và Thiên nhan rạng ngời của Ngài; chỉ vì Chúa rủ lòng thương họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ