Thi Thiên 44:26

Thi Thiên 44:26 KTHD

Xin Chúa vùng dậy, ra tay tiếp cứu, giải thoát chúng con vì tình yêu bất biến của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ