Thi Thiên 44:24

Thi Thiên 44:24 KTHD

Sao Chúa đành che mặt giấu tay, Chúa đâu quên hoạn nạn người cùng bần?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ