Thi Thiên 44:23

Thi Thiên 44:23 KTHD

Lạy Chúa, lẽ nào Ngài ngủ? Xin thức tỉnh! Xin đừng bỏ chúng con mãi mãi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ