Thi Thiên 44:22

Thi Thiên 44:22 KTHD

Vì Chúa, mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày; chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ