Thi Thiên 44:21

Thi Thiên 44:21 KTHD

hẳn Đức Chúa Trời đã khám phá ra lập tức, vì Ngài biết rõ lòng thế nhân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ