Thi Thiên 44:20

Thi Thiên 44:20 KTHD

Nếu chúng con quên Danh Thánh Chúa, hoặc đưa tay cầu cứu tà thần
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ