Thi Thiên 44:2

Thi Thiên 44:2 KTHD

Tay Chúa đánh đuổi nhiều dân tộc, nhưng định cư ông cha chúng con; hủy diệt nhiều nước, nhưng cho tổ tiên chúng con phát triển.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ