Thi Thiên 44:17

Thi Thiên 44:17 KTHD

Dù chúng con tín trung cùng giao ước, không phút nào quên Chúa Toàn Năng, nhưng hoạn nạn sao vẫn đến gần.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ