Thi Thiên 44:16

Thi Thiên 44:16 KTHD

Vẳng bên tai, lời sỉ nhục, mắng la, vì kẻ thù địch quyết tâm báo oán.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ