Thi Thiên 44:15

Thi Thiên 44:15 KTHD

Suốt ngày dài con mang tủi hổ, nhục nhã ghi sâu những vết hằn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ