Thi Thiên 44:14

Thi Thiên 44:14 KTHD

Chúa khiến chúng con bị châm biếm giữa các nước, chúng lắc đầu khi thấy chúng con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ