Thi Thiên 44:13

Thi Thiên 44:13 KTHD

Chúa khiến lân bang có cớ phỉ nhổ chúng con, khiến người láng giềng có đề tài nhạo báng chúng con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ