Thi Thiên 44:12

Thi Thiên 44:12 KTHD

Chúa bán dân Ngài rẻ như bèo bọt, bán mà chẳng lợi lộc gì.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ