Thi Thiên 2:9

Thi Thiên 2:9 KTHD

Con sẽ cai trị với cây gậy sắt và đập chúng nát tan như chiếc bình gốm.’”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ