Thi Thiên 2:10

Thi Thiên 2:10 KTHD

Vì vậy các vua hãy khôn ngoan! Các lãnh tụ khá nên cẩn trọng!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ